Aalborg PC Klub
Stiftet den 22. november 2006

Torsdag den 22. oktober 2020

Forside Om Aalborg PC Klub Regler Kontakt os

Hovedside
Forsiden
Om Aalborg PC Klub
Kontakt os
Kursus
Fællesspisning
Cafe menu 2018
Aalborg PC Klub
Bestyrelsen
Cafeudvalg
Søger på cafeudvalg
Regler
Menu
Nyheder
Vedtægter
Kalender 2019
Medlemskab
Support
Ordbog
PC-Hjælp
Download

 
Aalborg PC Klub
Grønlands Torv 14,1 sal
9210 Aalborg SØ

 
mail@aalborg-pcklub.dk
 
Spar Nord A/S
9226-4568461024
Status: Vi åben igen Aalborg PC Klub - Lørdag den 09. marts 2019 kl. 12:00

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
Vedtægter for Aalborg PC Klub

§ 1. Navn, stiftelse og hjemsted

1.1

Klubbens navn er: Aalborg PC Klub

1.2

Klubben er stiftet den 22. november 2006

1.3

Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune

   

§ 2. Tilhørssted

2.1

Klubbens virkefelt er Region Nordjylland

   

§ 3. Klubbens primære formål

3.1

Drive Pc-værested for tegnsprogbruger og i dialog med andre medlemmer.

3.2

Løsning af problem med pc.

3.3

Tilvejebringe økonomisk grundlag for aktiviteter og udstyr.

3.4

Iværksætte diverse aktiviteter såsom minikursus, foredrag, udflugter og andre edb-relaterede arrangementer.

   

§ 4. Medlemskab

4.1

Unge under 18 år skal have forældre/værges underskrift for at blive medlem.

   

§ 5. Kontingenter

5.1

Kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen.

5.2

Udmeldelse af medlem skal meddeles skriftligt eller e-mail senest 1. december, således man er medlem frem til 31. december.

5.3

Et medlem, der er slettet for restance, kan atter optages mod at betale det skyldige kontingent. Bestyrelsen kan i visse tilfælde bevillige henstand med betaling af kontingent.

   

§ 6. Regnskab

6.1

PC klubs regnskabsår er kalenderåret.

6.2

Kassereren bør have kendskab til regnskabsføring og er sammen med bestyrelsen ansvarlig for regnskabet. Samtidig skal kassereren være myndig, og stå til ansvar over for klubbens bank(er)

6.3

Folkevalgt revisor skal revidere årsregnskabet og godkende den inden 1. februar.

   

§ 7. Generalforsamling

7.1

Den ordinære generalforsamling er klubbens højeste myndighed og afholdes i februar/marts hvert år.

7.2

Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen, når de har betalt deres kontingent.

7.3

Årsberetning og årsrapport udsendes til medlemmerne senest 4 uger før generalforsamling.

7.4

En ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal indkaldes af PC klubs bestyrelse med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på mindst en af følgende måder: 

      a) Ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. 
      b) På PC klubs hjemmeside. 
      
c) E-mail til hvert medlem.
 

7.5

Dagsordenen skal altid indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent
   2. Valg af referent
   3. Valg af stemmetæller
   4. Bestyrelsen aflægger årsberetning
   5. Bestyrelsen fremlægger årsregnskab til godkendelse
   6. Kontingentsatser
   7. Behandling af forslag
   8. Valg af bestyrelse:
      a) Formand                           hvert år
     
b) Kasserer                           hvert ulige år
     
c) Bestyrelsesmedlem 1           hvert år
     
d) 1 suppleanter                    hvert år
   9. Valg af revisor                      hvert år
 

7.6

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.7

Ved generalforsamlingen føres en protokol, der skal godkendes og underskrives af dirigenten og referenten senest en måned efter generalforsamlingen.

7.8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af klubbens navngivne medlemmer skriftligt anmoder herom med afgivelse af emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel og skal afholdes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlige forlangende herom.

   

7.9. Rettigheder

7.9.1

Kun medlemmer over 18 år, og som har betalt kontingent, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen.

7.9.2

Et medlem kan ikke få skriftlig fuldmagt til at stemme for medlemmer der ikke deltager i generalforsamlingen.

7.9.3

Hvis et medlem, der er på valg til en bestyrelsespost, ikke er tilstedet kan bestyrelsen indhente fuldmagt hos fra den pågældende.

7.9.4

Fuldmagten skal afleveres til dirigenten inden generalforsamlingens start, som undersøger om den er gyldig med angivelse af dato og underskrift.

   

§ 7.10 Afstemning

7.10.1

På generalforsamlingen træffes beslutning ved flertal af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer. Til ændring af klubbens love kræves dog 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

7.10.2

Afstemning foretages ved håndsoprækning eller på den måde, dirigenten finder mest hensigtsmæssigt – skriftligt, når blot et medlem anmoder herom.

7.10.3

Skriftlig afstemning skal finde sted ved personvalg.

   

§ 7.11 Stemmelighed ved forslag

7.11.1

Forslaget bortfalder

   

§ 7.12 Stemmelighed ved personvalg

7.12.1

Der foretages en omafstemning

7.12.2

Hvis der stadig er stemmelighed, foretager dirigenten en lodtrækning.

   

§8. Bestyrelsen

8.1

Klubben ledes af en bestyrelse på tre medlemmer bestående af en formand, en kasserer og bestyrelsesmedlem, der alle vælges på generalforsamlingen

8.2

Hvis formanden udebliver, skal der udpeges en af bestyrelsen, som bliver automatisk næstformanden, som leder PC klub herunder møder og arrangementer m.m. ved formandens fravær.

8.3

En af bestyrelsen skal udarbejde referater fra bestyrelsesmøder og formanden varetager PC-klub´s korrespondance.

8.4

Der skal være flertal bestående af døve, CI og hørehæmmede i bestyrelsen

8.5

Bestyrelsen udfærdiger en forretningsorden, hvori opgavefordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne fremgår.

8.6

Formanden repræsenterer klubben indadtil og udadtil og leder alle bestyrelsesmøder.

8.7

Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel af formanden eller på forlangende af et flertal af bestyrelsesmedlemmer. Disse møder er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstedet herunder formanden. (§ 8.3)

8.8

Afgår formanden eller kassereren i utide inden valgperiodens udløb, vælges en ny på ekstraordinær generalforsamling med funktionstid til førstkommende ordinær generalforsamling, ifl. § 7.8.

8.9

Afgår bestyrelsesmedlem i utide inden en valgperiodens udløb, indtræder suppleanten med funktionstid til førstkommende ordinær generalforsamling.

8.10

Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke møder op til bestyrelsesmøder 3 gange i træk uden forudgående meddelelse, afgår bestyrelsesmedlemmet automatisk ud af bestyrelsen og suppleanten indtræder i bestyrelsen

   

§ 9. Udvalgene

9.1

Bestyrelsen beslutter selv om der skal oprettes udvalg.

9.2

Bestyrelsen udpeger selv sine leder og medlemmer til udvalgene.

9.3

Bestyrelsen afgør selv, hvilket nedsatte udvalg skal beskæftige sig med og hvilket ansvar det skal have.

 

§ 10. Eksklusion

10.1

Personer ved upassende opførsel eller har direkte skadelig holdning til klubben interesse kan udelukkes for en tid ved at bestyrelsen med mindst 2/3 flertal straks suspenderer vedkommende.

10.2

Hærværk eller ødelagt med vilje skal dækkes af velkommende.

   

§ 11. Opløsning

11.1

Opløses ved beslutningen af på 2 generalforsamlinger efter hinanden. Og kan opløses med 2/3 af de fremmødte medlemmer.

11.2

Ved opløsning skal klubbens ejendele og midler opbevares af Aalborg Tegnsprogsforening til det lykkes at genrejse klubben inden 5 år. (Dog ejendele og midler må bruges af alle medlemmer hos Aalborg Tegnsprogsforening, hvis formål er indenfor pc.)

11.3

Efter 5 år tilfaldes ejendele og midler Aalborg Tegnsprogsforening.

   

§ 12. Gyldighed

12.1

Foranstående love er vedtaget på generalforsamling den 28. april 2012 og træder i kraft fra samme dato.
 
Copyright© 2020

Region Nordjylland (N) - Aalborg PC Klub

Til toppen